Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě http://www.europewines.cz. Podmínky blíže definují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele internetového obchodu, kterým je společnost FIR GROUP s.r.o, IČO: 35 725 168, DIČ: SK 2020229233, se sídlem Paláriková 29,811 04, Bratislava,

2. Základní údaje

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Prodávající (dodavatel) - je obchodní společnost FIR GROUP s.r.o, IČO: 35 725 168, DIČ: SK 2020229233, se sídlem Palárikova 29,811 04, Bratislava, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Prodávající je plátcem DPH.

Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami a má více než 18 let.

Kupující, který není spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Provozovna a kontaktní údaje

Adresa provozu a všechny kontaktní údaje jsou uvedeny v sekci kontakty.

3. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

Seznam produktů na stránkách www.europewines.sk je katalogem běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech zobrazených položek. Dostupnost zboží bude vždy po ověření potvrzena.

Pro uskutečnění objednávky je třeba udělat následující: Kupující vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.europewines.sk. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně opravit.

Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s výše uvedenými obchodními podmínkami a bez výhrady s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn.

Smlouva je uzavírána v slovenském jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít iv jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva (objednávka kupujícího) je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) Pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

Všechny ceny uvedené na webových stránkách www.europewines.sk. jsou konečné, tj. vč. DPH a všech dalších povinných poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Ceny produktů si může kupující ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceník dopravy a dalších poplatků najde v objednávkovém formuláři. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a kupující bude vyzván k jejich schválení. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Zrušení objednávky

Kupující mohou bez udání důvodu zrušit svou objednávku až do jejího potvrzení prodávajícím. Kupující spotřebitel má dále v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů a jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží (viz níže). Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

4. Slevy

Při nákupu nad 1300CZK získáte slevu 5%. Nad 2600CZK získáte slevu 10%. Nad 3900CZK získáte slevu 15%. Nad 5200CZK získáte slevu 20%.

5. Zaslání zboží

Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu potvrzení o doručení objednávky e-mailem označeným jako "Doručení objednávky". Objednávku lze potvrdit i telefonicky. Při telefonickém potvrzení objednávky si prodávající a kupující potvrdí její obsah, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení.

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době přepravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů od přijetí objednávky. V případě dárků na zakázku je lhůta dodání zpravidla delší, kupující je však o případném prodloužení dodací lhůty včas informován. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující stanovil ve své objednávce.

Cena dopravy

Dopravu objednávky na určenou adresu zajišťuje prodávající, a to na území celé České republiky. Cena dopravy se odvíjí od množství vína. Při objednávce do šesti lahví je cena dopravy 120,00 CZK. Každá další láhev je účtována za 9,00 CZK (129CZK, 138,00 CZK, atd). Poplatek za dopravu se anuluje automaticky po dosažení hodnoty objednávky 2600,00 CZK

Způsob platby

Kupující má několik možností, jak uhradit kupní cenu za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně prodávajícího, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby nebo poukázáním kupní ceny na účet prodávajícího pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje (po obdržení Vaší objednávky Vám příslušný variabilní symbol zašleme), nebo platbou kartou.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku.

Převzetí zboží

Při přebírání zboží od dopravce našim zákazníkům doporučujeme zkontrolovat, zda není zásilka poškozena. V případě mechanického poškození obalu výrobku nebo výrobku samotného je kupující, který není spotřebitelem, povinen sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Kupující má také právo od smlouvy odstoupit. Podepsáním dodacího listu přepravci kupující nikoli spotřebitel souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené.

Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům vyplývajícím z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanického poškození zboží). Pokud však kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.

Kurýr při předávání zboží, kontroluje plnoletosti spotřebitele, kontrolou občanského průkazu.

Osobní odběr

Zboží je kupujícímu v provozovně prodávajícího rezervováno po dobu 7 pracovních dnů od výzvy k jeho odběru.

6. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady - rozpor s kupní smlouvou a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není takový postup možný, muže kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím bez vad, dále že má kvalitu a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Reklamace

V případě, že kupující objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou výrobku samotného, ​​má právo na reklamaci zboží.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku stanovenou občanským zákoníkem tj. 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Pokud dojde k výměně věci nebo její součásti, začíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud to umožňuje povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.

Záruka se vztahuje na výrobní vady zboží nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem či mechanickým poškozením. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a nelze ji jako takovou reklamovat.

Postup reklamace

Pokud chce kupující reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.mediin.cz, doporučujeme oznámit tuto skutečnost neprodleně e-mailem či telefonicky. Pak se dohodneme na zaslání poškozeného zboží. Ke zboží je nutné napsat popis závady. Převzaté zboží bude testován pouze na uvedenou závadu. Zaslání tohoto dokumentu výrazně usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku. Zásilky, u kterých není zřejmé, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli.

Zboží je vhodné zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů na uplatnění reklamace v nutné výši k bezpečnému doručení (kupující musí doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. O opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat , že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Vyřízení reklamace

V závislosti na druhu vady a na povahu výrobku, má kupující v souladu s právními předpisy platnými v České republice, v případě oprávněná reklamace:

-Jděte-o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, pokud to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy,

-Jděte-o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,

-Jděte pokud o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,

-Jděte pokud o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty, má spotřebitel stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit. Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7. Odstoupení od smlouvy

Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Zaslané zboží musí být kompletní, nepoužité a nepoškozené, pokud možno v původním obalu, schopné dalšího prodeje.

Právo prodávajícího na odstoupení

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo, není-li kupujícím spotřebitel, v případě výrazné změny jeho ceny. Před odstoupením je ale prodávající vždy povinen kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Kupující může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu, a to elektronicky na emailovou adresu office@mediin.sk, písemně či jiným způsobem nejpozději 14. den od převzetí zboží. Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, datum nákupu a předložit kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není zřejmé, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli.

V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je kupující povinen nahradit prokazatelné náklady související s uvedením zboží do původního stavu a skutečně vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tak, že kupní cena, která je prodávajícímu v případě odstoupení od smlouvy vrácena, je o tyto nálady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Pokud kupující splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, prodávající mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající vrací finanční prostředky na účet kupujícího nebo jiným požadovaným způsobem po vystavení dobropisu.

Právo odstoupit od smlouvy nelze v souladu s obč. z. uplatnit v těchto případech uzavřených smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

e) na dodávku novin, periodik a časopisů,

f) spočívajících ve hře nebo loterii.

Toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží.

8. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Uzavřením kupní smlouvy poskytuje kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů. Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu se zákonem. O ochraně osobních údajů v platném znění, a to v databázi prodávajícího při plném respektování povinnosti správce dle zákona. O ochraně osobních údajů, v platném znění. Zpracované údaje jsou plně chráněny funkčním vnitřním systémem ochrany dat. Prodávající shromažďuje se souhlasem kupujícího osobní údaje kupujícího, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení., Až do doby odvolání tohoto souhlasu zákazníkem.

Pokud kupující projeví svůj souhlas, může mu prodávající sdělovat emailem a telefonicky obchodní informace s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na office@mediin.sk nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky.

Prodávající není oprávněn poskytovat osobní údaje o kupujícím třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

9. Zasílání novinek

Každému zákazníkovi může být poslán občas infomail s novinkami a akcemi.

10. Alternativní řešení sporů

11.1 Pokud Zákazník, a to zvláště Spotřebitel, není spokojen s vybavením jeho Objednávky nebo službami Prodávajícího nebo s tím, jak byla vybavena jeho reklamace či pokud se domnívá, že byla porušena jeho práva, může své námitky a žádosti uplatnit na e-mailové adrese office@europewines.sk

11.2 Pokud na žádost Spotřebitele podle bodu

11.1 těchto VOP Prodávající odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, může Spotřebitel podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu příslušnému subjektu alternativního řešení sporů, tj České obchodní inspekci nebo oprávněné právnické osobě ve smyslu § 3 zákona č. 391/2015 CFU o alternativním řešení spotřebitelských sporů v platném znění.

11.3 Návrh podle bodu 11.2 těchto VOP může Spotřebitel podat způsobem určeným podle § 12 zákona č. 391/2015 CFU Oprávněná právnická osoba jako subjekt alternativního řešení sporů může od Spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně ve výši 130,00 CZK. Stížnost může Spotřebitel podat také prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů, na webovém sídle: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Změny řádu vyhrazeny.